BJB Znojmo

„Já jsem Alfa i Omega,
praví Pán Bůh, ten,
který jest a který byl
a který přichází, Všemohoucí.“
Zjevení Janovo1:8